Reglement danslessen ilovetodance

Inhoud dansreglement

 • Dit reglement dient om de werking van de dansorganisatie vlot te laten verlopen. Deelnemers van de danslessen verklaren zich automatisch akkoord met de inhoud.
 • Het reglement kan een update krijgen. Wie een dansabonnement aanschaft, valt onder de laatste online versie op het moment van de aanschaf. Op eerdere versies kan geen beroep gedaan worden.

Gratis Proeflessen

 • In het begin van elk dansjaar wordt er een ganse week in alle locaties gratis proeflessen in groep gegeven en zijn doorgaans korter dan een normale les.
 • De proeflessen starten op dezelfde tijdstippen en locaties waar de normale lessen achteraf zullen doorgaan, tenzij er wijzigingen in het programma komen, welke medegedeeld zullen worden.
 • Tijdens de proeflessen wordt een stukje aangeleerd die een idee geeft van de inhoud van de cursus. Publiek is niet toegestaan om de aandacht van de danser(s) te behouden. Een kort optreden op het einde geeft al een idee van wat er geleerd kan worden. De proefles duurt doorgaans korter dan een gewone les.
 • Voor de allerkleinsten die de eerste maal een dansles meemaken: leg vooral de nadruk op hoe spannend het zal zijn om te kunnen dansen en hou het afscheidsritueel kort. Spreek af op voorhand dat de juf en de meester hand in hand met alle andere kindjes samen in de zaal zullen wandelen want daar zullen we beginnen met dansen. Op het einde van de proefles zullen we dan de mama’s of papa’s tonen dat we al een stukje geleerd hebben. Zoek ook wat contact op voorhand met andere mama’s zodat ze sneller vertrouwd geraken met andere kindjes en wees zeker op tijd want later binnenkomen kan een drempel vormen.
 • De eerste volwaardige les gaat door de week daaropvolgend. Wie de proeflessen week gemist heeft, kan alsnog een les proberen, mits betaling van 7€ welke volledig kan gerecupereerd worden bij aanschaf van een abonnement. Wie aangebracht is via een vriend(inn)enbon kan nog eenmalig gratis proberen.
 • De proeflessen zijn bedoeld voor nieuwe leerlingen die nog geen lid geweest zijn van ilovetodance. Maar vroegere leden wordt aangeraden dit eveneens mee te maken, gezien dan meteen een zicht op het aantal deelnemers komt en er beslist kan worden of de les het minimum aantal leerlingen overschrijdt om verder gezet te worden. Indien vroegere leden slechts de week erop starten, wordt de eerste les niet meer gezien als gratis proefles en dient er voor toegang tot de cursus reeds een abonnement aangeschaft te worden.
 • Na de proeflessen kan een aanpassing in het lessenrooster gebeuren naargelang de opkomst van een bepaald type les.
 • De instapleeftijd van de jongste leeftijdsgroep (Happy Kids) is 3 jaar en/of in de 2de kleuterklas zit. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden op aanvraag. Bijkomende voorwaarde is dat het kind zindelijk is.
 • De verdere indeling van dansgroepen is aangeduid volgens leeftijd maar een kandidaat danser(tje) kan steeds een proefles in de groep hoger of lager (erbij) proberen.
 • Leerlingen die de eerste week niet erbij kunnen zijn, dienen ons daarvan op de hoogte te stellen bij de reservatie.
 • Bij de start van een volgend trimester kan een nieuwe leerling ook een gratis proefles aanvragen via het vakje bijkomende info of opmerkingen bij de “reserveer” of “schrijf-je-in” pagina.

Inschrijven

 • Voor de reservatie van de proefles dienen we de correcte gegevens via de website ontvangen te hebben. Je krijgt automatisch een inschrijvingsbevestiging voor de proefles. Deze mag je afdrukken en meebrengen of tonen via de smartphone. De organisatie heeft zelf een overzicht mee van de inschrijvingen mocht je die niet bij hebben. Zonder gegevens kunnen we geen toegang verlenen tot de proefles.
 • In respect voor de nieuwe privacy wetgeving geeft de inschrijver de toestemming aan ‘ilovetodance’ de ingevulde gegevens te gebruiken voor organisatorische doeleinden. Elke wijziging van gegevens dient per email medegedeeld te worden.
 • Indien de cursus verder gevolgd wordt, worden de gegevens van de reservatie overgebracht in de ledenlijst. Indien niet, dan wordt er geen verder gebruik gemaakt van de gegevens gedurende het dansjaar.
 • Voor de volgende trimesters in hetzelfde dansjaar hoeft dit niet opnieuw gedaan te worden, tenzij er gegevens veranderen. Bij de opstart van een nieuw dansjaar wel.

Cursus

 • Bij verdere interesse in de cursus, betaal je het juiste bedrag cash voor de cursus. Als je dit nog op de dag van de proefles kunt vereffenen, dan heb je recht op een ilovetodance biljet, welke kortingen geeft op kledij & accessoires. De week er op kan ook nog maar dan vóór aanvang van de cursus. Kom je als danser alleen dan liefst in een enveloppe met de jouw naam als de danser  er op vermeld. De afgedrukte email van jouw inschrijvingsbevestiging dient er bij in gestopt.
 • Indien geen van de ouders/voogden aanwezig kan zijn op de (proef)les voor vereffening wordt op aanvraag een apart overschrijvingsnummer doorgemaild waarop tijdig het bedrag kan overgemaakt worden. Daarvan dient danser(tje) een afgedrukt bewijs mee te brengen naar de eerstvolgende les of doorgemaild te worden om naamverwarringen te vermijden.
 • Voor tarieven van de cursussen klik op: Danstijden en Prijzen.
 • De eerste les na de proeflessen week (enkel bij de opstart van het nieuwe dansjaar) of na de apart verkregen gratis proefles, wordt beschouwd als de eerste les van de cursus. Dit betekent dat enkel met een geldig dansabonnement toegang kan verkregen worden, ongeacht of al dan niet deelgenomen is aan de proefles.
 • Na de proeflessen week start de cursus. Dit betekent dat de danser zich engageert voor een dans trimester of dansjaar en dientengevolge ook het volledige bedrag hiervoor moet vereffenen.
 • Wie na de proefles deelneemt aan de lessen, stelt zich akkoord met de voorwaarden van de dansreglement, zoals hier beschreven die via een link in de bevestigingsmail terug te vinden is. Diegene die de danser inschrijft is verantwoordelijk voor de betaling. Indien de danser zichzelf inschrijft wordt hij/zij geacht hiervan de ouder/voogd hiervan op de hoogte gesteld te hebben, gezien deze de verantwoordelijkheid draagt voor de correcte vereffening.
 • Bij het aanschaffen van een dansabonnement neemt de danser zijn/haar verantwoordelijkheid op om elke les aanwezig te zijn zodat de ganse groep mooi vooruit kan met het aanleren van de choreografieën. Elke  afwezigheid dient per email verwittigd te worden. Meerdere afwezigheden kan een danser uitsluiten zonder recuperatie van het cursusgeld.
 • Voor aanvang van het eerstvolgende trimester (bijvoorbeeld de laatste les) dient het abonnement reeds betaald te worden om deel te nemen aan de lessen van het volgende danstrimester. Zo wordt gegarandeerd dat de cursus verder gezet wordt bij voldoende deelnemers.
 • Mocht de danser na enkele lessen buiten de gratis proefles ondanks beloftes niet meer terugkomen zonder betaald te hebben, dan wordt alsnog een factuur/onkostennota opgestuurd plus een administratieve kost van 7€ voor het opmaken en versturen. Indien er geen onmiddellijke reactie komt, wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend conform de wet inzake betalingsachterstand.
 • Mensen die voor redenen van echtscheiding of andere een schriftelijk bewijs wensen voor de verrichte betaling dienen het inschrijvingsbewijs afgedrukt mee te brengen in de les waarop wij de betaling op kunnen valideren.
 • Gezien iedere danser hetzelfde aantal choreo’s wordt aangeleerd ongeacht de opkomst, kan geen korting gegeven worden voor dansers die niet alle lessen opdagen.
 • Voor elke leerling wordt verondersteld dat de cursus verder gevolgd wordt in het opeenvolgende trimester van het dansjaar, gezien ook de choreografieën doorlopen, ondanks het feit dat we de gelegenheid geven per trimester te betalen. Mocht door omstandigheden het verder volgen niet meer door zal gaan, dan dient hiervan een schriftelijk bericht (brief of email) verstuurd te worden naar de organisatie zodat de leerling kan uitgeschreven worden van de mailings en de choreo’s tijdig kunnen aangepast worden. Indien dit niet gebeurd kan de organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verdere gebruik van de inschrijving.
 • Enkel voor de M&M dance kan een vervanging van moeder of kind op aanvraag toegestaan worden mits het betalen 5€ per les.
 • Zowel tijdens de cursus als repetities zijn geen kijkers toegelaten, dit om alle aandacht van de danser(tje)s te behouden.
 • Danser(tje)s die dienen afgehaald te worden van de opvang, dienen daarvoor schriftelijke toelating te hebben afgegeven door de ouders of voogden bij de opvang. In ruil voor een meerkost van €10/danstrimester wordt elke week de danser opgehaald en/of teruggebracht naar de opvang door één van de leraars. Indien dit eens niet doorgaat dan dient de dansorganisatie ook per sms minstens drie uur op voorhand op de hoogte gebracht te worden van het al dan niet ophalen en/of terugbrengen.
 • Indien uw kind aangesloten is bij een Mutualiteit, dan kan U jaarlijks een gedeeltelijke teruggave (vanaf ca 15€ per kind) verkrijgen van het cursusgeld, voor zover dit eenmalig jaarlijks bedrag nog niet door een andere sportactiviteit opgebruikt is. Hiervoor dient U het hiervoor bestemde formulier in de laatste versie te downloaden en af te drukken, zoveel mogelijk in te vullen en het mutualiteit vignet aan te brengen zodat wij enkel nog een stempel en handtekening dienen te plaatsen om het formulier geldig te maken. Niet volledig voorbereide formulieren worden niet behandeld. De formulieren kunnen enkel bij ons ingediend worden de laatste 2 niet-gezamelijke lessen (of lessen van 1 groep) van het trimester. Hier enkele voorbeelden: Attest CMAttest OZAttest Bond MoysonAttest Partena
 • Wie zelf als danser een nieuwe leerling aanbrengt, heeft recht op een ‘ilovetodance geschenk‘ wanneer de vriend(in)dansbon afgedrukt en ingevuld afgegeven wordt tijdens de proefles van de nieuwe leerling.

Danspas

 • In ruil voor inschrijving en betaling van de cursus, ontvangt de danser een dansabonnement voor het eerstvolgende trimester in de vorm van een ‘danspas‘. Hiermee word je automatisch lid van ilovetodance, krijg je toegang tot alle evenementen en nuttige informatie op de website. Het trimester wordt met handtekening van de organisatie op de danspas aangeduid als bewijs voor betaling en is bedoeld om elke les mee te brengen. De danspas kan voor de drie trimesters vernieuwd worden gedurende het ganse dansjaar, tenzij je een jaarabonnement aanschaft. In het geval er betaald wordt per trimester dient de danspas elk nieuw gevolgd trimester door de dansorganisatie verder geldig gemaakt te worden met een handtekening van de organisatie mits vereffening van het cursusgeld dat normaal elk trimester dezelfde som blijft gedurende het dansjaar.
 • Wie een danspas ontvangen heeft, verklaart zich akkoord met het dansreglement. Er wordt 2€ waarborg aangerekend voor de danspas, geldig gedurende het dansjaar waarin de danspas aangeschaft is. Eventuele teruggave in het begin van het volgende trimester of dansjaar. Met de ‘danspas’ heb je toegang tot één soort les én kun je ook op andere locaties dansen naargelang de beschikbaarheid van dezelfde soort les.
 • Het is belangrijk dat elke les het abonnement (in de vorm van de danspas) meegebracht wordt, zodat er een overzicht is wie er aanwezig is tijdens de les. Dit is o.a. noodzakelijk voor de brandveiligheid. Wie uitzonderlijk zijn abonnement niet mee heeft, dient dit te vermelden bij het binnenkomen van de les. Wie gescheiden ouders heeft en daarom graag 2 danspassen zou willen verkrijgen voor dezelfde cursus, kan die verkrijgen op voorwaarde dat de waarborg weer vereffend wordt. Op het danspasje dient de ouder/begeleider zelf een telefoonnummer in te vullen, zodat we steeds de best bereikbare ouder of begeleider kunnen contacteren in geval van nood. Er wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden aan de hand van de danspas in de les.
 • Het is niet toegelaten om zelf een kopie te maken van de danspas. De pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Kortingen

 • een verminderde prijs in aanschaf van kledij met kwaliteitsvol geborduurd logo  (zie rubriek kledij) door het ilovetodance biljet die je bij het jaarabonnement krijgt.
 • bijkomend geschenk: volledig gratis hangertje met logo van ilovetodance ter waarde van 10 € (zie ook rubriek kledij) bij aanschaf van 2 cursussen, geldt ook voor broers of zussen!.
 • Er is 5€ korting op de tweede cursusprijs voor éénieder die nog een ander soort les bijvolgt, bij aanschaf jaarabonnement.

Dansshows

 • Elk jaar worden er behoudens uitzondering 2 dansshows voorzien.  Eén rond de kerst periode met de dansjes van het eerste trimester en een grote theaterdansshow op het einde van het dans- en schooljaar met uitgelezen choreo’s van het ganse dansjaar.
 • Elke deelnemer van de cursus heeft de mogelijkheid om meerdere malen op het podium te staan. Alle kosten hiervoor worden gedragen door de dansorganisatie.
 • Wegens de brandveiligheid kunnen geen kinderen op de schoot gehouden worden gedurende de shows.
 • Kaarten (of betaalde plaatsreservaties) voor shows zijn niet inruilbaar. Indien een plaats doorverkocht wordt, dient dit met medeweten van de dansorganisatie te gebeuren. Danser(tje)s die door ziekte niet kunnen deelnemen aan de show, dienen dit zo snel mogelijk door te geven aan ilovetodance voor choreografische redenen. Recuperatie van kaarten voor een volgende show kan enkel gebeuren met medisch bewijs (zie ook recuperatie) mits verrekening van een administratieve kost.
 • Elke bezoeker dient een zitplaats te reserveren, dus ook de jongste. Om reden van brandveiligheid is het niet toegelaten om kinderen op de schoot te laten zitten tijdens een voorstelling. Een uitzondering kan gemaakt worden voor zuigelingen die in een maxi-cosy meegebracht worden indien dit op voorhand aangevraagd is en daar plaats voor kan voorzien worden.
 • Filmen of fotograferen in de zaal tijdens het evenement is niet toegelaten. Er wordt steeds visueel materiaal voorzien van het evenement door de organisatie.

Kledij, Schoeisel, Haar, Sieraden, GSM’s

 • Je kunt bij “I love to dance” aangepaste danskledij met nieuw en duurzaam geborduurd logo van de dansorganisatie bestellen via ‘Kledijbestelling’. Deze kledij is speciaal ontwikkeld voor de danslessen en shows. Ze zijn resistent voor de dansactiviteiten en kunnen op een normale manier onderhouden worden. Op de website kun je de te bestellen kledij terugvinden met jouw toegestuurd paswoord. Let op: er wordt telkens een besteltermijn vermeld, deze is dus niet gans het jaar vrij te verkrijgen, tenzij er restmaten zijn.  Kledij met andere logo’s zijn niet toegestaan tijdens dansshows of tijdens fotosessies.
 • Bij mindere weersomstandigheden wordt aan diegene die de danser (vooral de jongste) brengt en afhaalt, gevraagd om jassen en dergelijke zelf te helpen ontdoen alvorens de danser de zaal betreedt en aan de kapstok te hangen bij de ingang van de zaal of terug mee te nemen. Bij het terug ophalen kan de bovenkledij dan terug aangebracht worden zodat de danser beschermd de les kan verlaten. Verifieer steeds of er niks vergeten is, alvorens de locatie te verlaten.
 • Schoeisel: sokken of blote voeten is niet veilig dus verboden. Draag vast schoeisel, zoals turn pantoffels of goed dicht gemaakte sneakers die geen zwarte markeringen op de vloer(bekleding) kunnen nalaten en waarmee je niet buiten loopt! Ongevallen door het dragen van sandalen, ‘crocs’ of dansen op sokken kunnen niet op de dansorganisatie verhaald worden.
 • Vóór elke les en optreden zorg je dat je de dansschoolkledij al aan hebt!
 • Lang haar dient bij voorkeur samen gebonden te worden.
 • Sieraden mogen zeker niet de danser zelf of andere dansers mogelijk verwonden.
 • Het reglement vermeldt: GSM’s mogen niet storen tijdens de les of shows en indien deze meegenomen worden, dienen die volledig afgelegd te worden terwijl de les of show loopt. Tijdens de pauze een korte check-up gemaakt worden, indien noodzakelijk. Het is niet toegelaten opnames te maken tijdens de lessen of shows. Bij het storen tijdens de les of show wordt de gsm in beslag genomen tot einde van de les of het evenement.

Pauzes, drank en versnaperingen

 • In elke les is een korte pauze voorzien. Er wordt vriendelijk gevraagd geen koek, snoep, brikjes of verzegelde plastic flesjes mee te brengen, om tijdsverlies, overlast of ongelukjes in de zaal te vermijden. Er wordt te veel tijd verloren met verpakkingen te openen, het opruimen van kruimels, gemorste drankjes en de kinderen kunnen zelf de verzegelde flesjes niet open krijgen. Wij raden aan om de kinderen een gemakkelijk hersluitbare drinkbus met (naam)herkenning op mee te geven want Pet-flesjes kunnen we in de leszaal niet verwijderen en zijn meestal nog moeilijker te openen of worden vergeten en niemand weet dan van wie die is. Gebruik ook bij voorkeur water als vulling, want mocht er eens een accidentje gebeuren dan plakt dit niet. Als er een versnapering meegegeven wordt dient die uit de verpakking en in een afsluitbare doos meegebracht te worden en door het kind zelf geopend te kunnen worden. De versnapering dient bij voorkeur gezond te zijn (droog fruit of groente of nootjes…), niet te kruimelen of te plakken. Beperk ook de hoeveelheid van de versnapering zodat het kind die tijdig op krijgt, de pauze is immers beperkt in tijd. Traktaties voor verjaardagen dienen op voorhand medegedeeld te worden. Kauwgom is in de les niet toegelaten.
 • Op georganiseerde evenementen kan geen eigen drank meegebracht worden. De organisatie voorziet tijdens een show het nodige voor de dansers (water en eventueel een versnapering).

Toegang

 • Kinderen onder de 10 jaar dienen begeleid te worden tot aan de zaal en daar met begeleider te wachten tot de deur van de leszaal opengaat om de dansers binnen te laten voor de desbetreffende les. Het is niet toegelaten kinderen af te zetten of op te halen aan de straat.
 • Gelieve niet vroeger dan maximum 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. De zaal mag slechts betreden worden indien de opstelling klaar is of indien de dansers van de vorige les de zaal verlaten hebben. De dansers wachten in alle stilte in een ruimte aanpalend aan de zaal vóór aanvang of na beëindiging van de lessen, zelfs al zou die het aangegeven tijdstip overschrijden. Begeleiders dienen er op toe te zien dat de rust van de danser bewaard wordt in de aanpalende ruimte. Enkel als de dansleraar/danslerares de deur komt openen, kan de zaal betreden worden volgens hun aanwijzingen.
 • Dansers die de dansruimte op eigen initiatief wensen te verlaten dienen eerst de toelating te vragen aan de aanwezige dansleraar/danslerares. Indien tussen ouders of voogden onderling overeengekomen wordt een ophaling van de danser te organiseren, kan de dansorganisatie hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • De infrastructuur van de locatie is enkel toegankelijk wat betreft de ingang tot de zaal, de zaal zelf en de toiletten. Andere faciliteiten zoals speelplaatsen, tuinen, speelruimtes of andere mogen deze niet betreden vóór, tijdens of na de les. Niemand blijft in de toiletten of de hall rondhangen. De dansorganisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal.
 • Elk(e) danser(tje) dient op voorhand reeds een sanitaire stop gemaakt te hebben om de les niet te storen en het aansteekeffect te vermijden.
 • Tijdens de lessen zijn geen kijkers toegelaten. Ook niet door de ramen of deuren van de zalen, dit om de danser niet af te leiden.
 • GSMs dienen volledig afgelegd te worden.

Website

 • Alle leden kunnen tijdens de danslessen door het bestuur toevallig gefotografeerd worden. Die foto’s worden gebruikt voor interne verspreiding maar kunnen ook op de website verschijnen indien deze een goed voorbeeld vormen hoe de les werkt. Alle leden worden verondersteld daarmee stilzwijgend toe te stemmen, tenzij ons uitdrukkelijk een gefundeerde reden medegedeeld wordt waarom dit niet gewenst zou zijn.

Correspondentie

 • Geef bij inschrijving het e-mail adres op dat het meest geraadpleegd wordt door de ouder(s). Als er een tweede ouder apart dient geïnformeerd te worden, kan dit indien het bijkomende email adres opgegeven is via “Bijkomende info of opmerkingen”. Als je na de inschrijving niet meteen een bericht van bevestiging toegestuurd krijgt, dan is het mogelijk dat er een fout in de spelling van het e-mailadres geslopen is. Probeer de inschrijving dan opnieuw of stuur via “Contact” een bericht wat er fout gelopen is, dan proberen we je zo snel mogelijk te helpen.
 • Gebruik bij voorkeur geen sociale media adressen.  Indien U geen mails terugvindt na reservatie of inschrijving bij ilovetodance, zoek dan onder ‘WordPress‘ of onder uw SPAM folder en maak ons email adres vertrouwd. Vindt U niks terug onder geen van deze, meld dit dan via Contact.
 • Gewone correspondentie dient te gebeuren naar het volgende e-mail adres: “dansorganisatieilovetodance@gmail.com”. Het adres “info@ilovetodance.be” wordt enkel gebruikt voor de inschrijvingen.
 • Zijn er speciale lessen gepland, bijvoorbeeld lessen waar alle groepen eens samenkomen, hou dan goed de communicatie bij, emails maar ook berichten op de website of geef die tijdig door om misverstanden van ophaling te vermijden.
 • Indien U nog een vraag of bericht hebt tijdens de cursussen, vermeldt U dan steeds de volledige naam van de/het danser(tje) en de groep waarbij hij/zij danst (Happy, Funky Cool of Power Kids…) zodat gemakkelijker kan terug gevonden worden over wie het gaat.

Rechten

 • Op het logo van dansorganisatie “I love to dance” (onder gelijk welke manier geschreven) staan exclusieve rechten. Onder geen beding mag dit logo zonder onderlinge schriftelijke toestemming gebruikt worden, noch vermenigvuldigd worden op gelijk welk medium.
 • Alle aangeleerde choreografieën zijn origineel en intellectuele eigendom van de dansorganisatie. Dit betekent dat het publiek vertonen van de choreografieën buiten de dansorganisatie niet zonder toelating mogelijk zijn. Het vertonen van een aangekochte DVD mag in huiselijke kring gebeuren maar niet publiekelijk. Het doorgeven/aanleren van de choreografieën aan derden is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Annulatie

 • Uitzonderlijk kan een les afgelast worden wegens ziekte van de leraar/lerares of overmacht. Leerlingen worden op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mail adres van de inschrijving of de leden kunnen zelf op hun eigen ledenpagina de website raadplegen via knop “Info Dansers” om telkens het laatste nieuws te vernemen. Indien mogelijk zal een affiche aan de ingang van de zaal hangen. De organisatie doet het mogelijke om de achterstand in les/choreo in te halen maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een verloren les.
 • Een cursus kan geannuleerd indien de les minder dan 6 deelnemers telt bij aanvang. Er wordt steeds een alternatief binnen de organisatie aangeboden. Bij gebrek hieraan kan uitzonderlijk een regeling getroffen worden.
 • Danser(s) die zich niet houden aan het reglement en na verwittiging de lessen blijven storen of pestgedrag vertonen, kunnen na mededeling aan de ouders de toegang tot de les ontzegd worden. Een refund van het abonnement is enkel  mogelijk mits de verrekening van de voorbije lessen aan € 7/les en een bijkomende adminstratiekost van € 7 voor het uitschrijven.

Ziekte, verlet & recuperatie

 • Een cursus met dezelfde benaming heeft op eender welke locatie dezelfde inhoud en vooruitgang.  Indien je ziek valt kun je de gemiste les(sen) dus op een andere locatie inhalen.
 • Indien een danser ziek valt of dreigt ziek te komen dan dient de dansorganisatie daarvan vóór aanvang van de les per email (een dag ervoor) of per sms (minstens drie uur ervoor) op de hoogte gebracht te worden om mogelijke herschikkingen in de les tijdig te kunnen uitvoeren.
 • Eens het trimestergeld betaald, wordt bij annulatie van de danser geen teruggave voorzien, tenzij voor redenen van ziekte of ongeval met bijhorend medisch bewijs. De danspas kan wel overgezet worden naar één der volgende trimesters mits verrekening van de reeds genoten lessen. Indien het een blijvend verlet betreft, dan kan bij uitzondering het volledige bedrag min het aantal genoten lessen à rato van 7 euro per les gerecupereerd worden (indien er al lessen genoten zijn van een begonnen trimester).  Voor de administratie van de organisatie wordt bijkomend een bedrag van € 7 afgetrokken. Op een andere manier is geen recuperatie mogelijk.
 • Voor ingangskaarten van een dansshow wordt geen recuperatie voorzien, tenzij de dansorganisatie zelf nog vraag heeft naar ingangskaarten en deze doorverkocht kunnen worden. Wel bestaat de mogelijkheid om deze te laten gelden voor een volgende show à rato van het betaalde bedrag.
 • Indien door een permanent letsel of ongeval, bewezen met doktersbewijs van de desbetreffende specialist, een dansshow moet gemist worden, kan een recuperatie van de ingangskaarten voor de ingeschrevenen op naam verkregen worden mits verrekening van een adminstratiekost van € 7 voor het uitschrijven.

Veiligheid

 • De dansorganisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een persoonlijk letsel dat niet onder de uitvoering van een door de organisatie aangeleerde dansbeweging valt, opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten.
 • De ruimte die ter beschikking gesteld wordt van de dansles dient enkel voor dit doel op de vastgestelde uren. Dit betekent dat, indien er toestellen of andere zaken staan waar kan op geklommen worden of mee gespeeld kan worden, dit buiten de verantwoordelijkheid valt van de organisatoren. De organisatoren zijn evenmin verantwoordelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt door dansers die zich in aanpalende ruimtes of buiten begeven.
 • Als de les beëindigd is, dan dient de danser op een veilige manier thuis te geraken onder de verantwoordelijkheid van de ouders of begeleiders en kunnen de organisatoren hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Daarom dient de danser steeds gebracht en afgehaald te worden tot aan de zaal zelf en niet op straat. Dansers die de toelating gekregen hebben van ouders of andere begeleiders doen dit op verantwoordelijkheid van de toelating gevers.
 • Bij shows en lessen dienen de leerlingen zich aan de door de dansorganisatie en zaal-organisatie vooropgestelde gedragsregels te houden om ongevallen te vermijden.